สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Graphic Arts and Graphic Medias

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts (Graphic Arts and Graphic Medias)
อักษรย่อภาษาไทย: ศป.บ. (กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.F.A. (Graphic Arts and Graphic Medias)

วิชาเอก
วิชาเอกกราฟิกอาร์ต
วิชาเอกกราฟิกมีเดีย

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2554
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2555

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพศิลปิน นักออกแบบ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ งานโฆษณา ด้านงาน กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย การพิมพ์ภาพ งานโรงพิมพ์ต่าง ๆ และประกอบอาชีพส่วนตัว โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก

ชื่อและตำแหน่งของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นายปิติวรรธน์ สมไทย
ศม. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537
ศบ. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางผกามาศ สุวรรณนิภา
ศม. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540
ศบ. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายจักรกริศน์ บัวแก้ว
ศป.ม. (นฤมิตรศิลป์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
ศป.บ. เรขศิลป์ (Graphic Design), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
fineart@buu.ac.th

มือถือ
-

โทรศัพท์
-

ผู้ดูแล
-


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
50,000 บาท