สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Graphic Arts and Graphic Media

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts (Graphic Arts and Graphic Medias)
อักษรย่อภาษาไทย: ศป.บ. (กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.F.A. (Graphic Arts and Graphic Media)

วิชาเอก
วิชาเอกกราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2555

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพศิลปิน นักออกแบบ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ งานโฆษณา ด้านงาน กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย การพิมพ์ภาพ งานโรงพิมพ์ต่าง ๆ และประกอบอาชีพส่วนตัว โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก

ชื่อและตำแหน่งของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1) นายปิติวรรธน์ สมไทย
- ศม. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537

- ศบ. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534

- ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

2) นางผกามาศ สุวรรณนิภา
- ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ),
  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562


- ศม. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540

- ศบ. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537

-  ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3) นายจักรกริศน์ บัวแก้ว
- ศป.ม. (นฤมิตรศิลป์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

- ศป.บ. เรขศิลป์ (Graphic Design), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

- ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4) นางสาวกุลชาณัช  เติมประยูร
- ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2549

- ศศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2544

- ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5) นางสาวศุภรา อรุณศรีมรกต
- M.A. (Exhibition Design) Fashion Institute of Technology New York พ.ศ. 2549

- B.F.A. (Product Design) Savannah College of Art and Design Georgia USA พ.ศ. 2548

- ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
buugam.artmedia@gmail.com

มือถือ
038-10250

โทรศัพท์
038-102508

ผู้ดูแล
ประธานสาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
-


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
25000 บาท