ใบสมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102 504 โทรสาร. 038-391 042

การเตรียมบทคัดย่อและบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ดาวน์โหลด PDF ดาวน์โหลด Word

ตัวอย่างบทคัดย่อ ดาวน์โหลด


อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทผู้สมัคร ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความ
ผู้นำเสนอผลงานวิจัย (มหาวิทยาลัยบูรพา) 2,000 บาท
ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ภายนอก 2,500 บาท
ประเภทผู้สมัคร ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอบทความ)
อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป 500 บาท
ข้อมูลกำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย
กำหนดส่งบทความ วันนี้- 10 เมษายน 2560
ส่งบทความแก้ไขให้ผู้วิจัยปรับแก้ ภายใน 20 เมษายน 2560
ส่งบทความแก้ไขและไฟล์นำเสนอ ภายใน 25 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 2 พฤษภาคม 2560
นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ 19 พฤษภาคม 2560
วิธีชำระค่าลงทะเบียน

การชำระเงิน สามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สอบถามรายละเอียด คุณนิกร กาเจริญ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร: 038-102504
(การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น)

ส่งไฟล์มาที่ นางสาววิมลรัตน์ อึ้งสกุล หรือ นางสาวชุติกาญจน์ ทองนาค E –mail: chutikarn_2537@hotmail.com

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th