ประกาศหลักเกณฑ์พิจารณาทุนวิจัย และทุนวิชาการปี 64


"ประกาศหลักเกณฑ์พิจารณาทุนวิจัย และทุนวิชาการปี 64 และแบบฟอร์ม (update) ที่เกี่ยวข้อง"

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์พิจารณาทุนวิจัยฯ ปี 65

https://bit.ly/30g3jfg

ประกาศทุนเอกสารตำรา ปี 65

https://bit.ly/30i7YgB


แบบฟอร์มวิจัย (update)

1. ใบสมัครขอทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิจัยและวิจัยสร้างสรรค์ (ศป.ว.01)
https://bit.ly/31KvQKC

2. แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการสมัครขอรับทุนวิจัย (ศป.ว.02)
https://bit.ly/3FaNPbO

3. แบบเสนอโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์, ออกแบบ (ศป.ว.03)
https://bit.ly/3olCoam

4. ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ (ศป.ว.04)
https://bit.ly/3F9KVnz

5. แบบเสนอโครงการผลิตผลงานทางวิชาการ (ศป.ว.05)
https://bit.ly/3Daa9Sd