วิจัยและทุน


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิจัยฯ
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิจัยฯ ปีงบประมาณ2563 ดาวน์โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์พิจารณาทุนวิจัย คณะ ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆประกอบการดำเนินงานวิจัย
ลำดับขั้นตอนการขอรับทุนวิจัย63 ดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงการผลิตผลงานทางวิชาการ(สื่อการสอน)(ศป.ว.04) ดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์,ออกแบบ(ศป.ว.04) ดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการสมัครขอรับทุนอุดหนุน (ศป.ว.02) ดาวน์โหลด
ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ(ศป.ว.01) ดาวน์โหลด
ศป.ว.07 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ดาวน์โหลด
ศป.ว.08แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย (รอบที่ 1) ดาวน์โหลด
สัญญาผลงานวิชาการ(ศป.ว.06 ) ดาวน์โหลด
สัญญาขอทุนวิจัยปี 63 ดาวน์โหลด