บุคคลากรประจำคณะฯ


{"id":12,"title":"\u0e19\u0e32\u0e07","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:34:50","updated_at":"2019-12-07 07:34:50"}

นางปภาวี ไชยอินทร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

{"id":10,"title":"\u0e19\u0e32\u0e22","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:34:35","updated_at":"2019-12-07 07:34:35"}

นายนพดล ใจเจริญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

{"id":12,"title":"\u0e19\u0e32\u0e07","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:34:50","updated_at":"2019-12-07 07:34:50"}

นางดารุณี สุขแพทย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

{"id":11,"title":"\u0e19\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e27","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:34:43","updated_at":"2019-12-07 07:34:43"}

นางสาวนิภาพร สลัดทุกข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

{"id":11,"title":"\u0e19\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e27","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:34:43","updated_at":"2019-12-07 07:34:43"}

นางสาวณิชญาพัฒน์ เนื่องจำนงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี

{"id":11,"title":"\u0e19\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e27","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:34:43","updated_at":"2019-12-07 07:34:43"}

นางสาวนัชพร อิ่มกมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

{"id":11,"title":"\u0e19\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e27","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:34:43","updated_at":"2019-12-07 07:34:43"}

นางสาวกรวรรณ เที่ยงตรง
นักวิชาการพัสดุ

{"id":10,"title":"\u0e19\u0e32\u0e22","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:34:35","updated_at":"2019-12-07 07:34:35"}

นายนิกร กาเจริญ
นักวิชาการศึกษา

{"id":11,"title":"\u0e19\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e27","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:34:43","updated_at":"2019-12-07 07:34:43"}

นางสาววีณา ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา

{"id":10,"title":"\u0e19\u0e32\u0e22","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:34:35","updated_at":"2019-12-07 07:34:35"}

นายพงศ์พัฒน์ เจริญวารี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

{"id":10,"title":"\u0e19\u0e32\u0e22","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:34:35","updated_at":"2019-12-07 07:34:35"}

นายมนตรี จำนงสิริศักดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

{"id":1,"title":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:30:16","updated_at":"2019-12-07 07:30:16"}

อาจารย์จุลเดช ธรรมวงษ์
นักวิชาการช่างศิลป์

{"id":11,"title":"\u0e19\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e27","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:34:43","updated_at":"2019-12-07 07:34:43"}

นางสาววิมลรัตน์ อึ้งสกุล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

{"id":11,"title":"\u0e19\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e27","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:34:43","updated_at":"2019-12-07 07:34:43"}

นางสาวชุติกาญจน์ ทองนาค
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

{"id":12,"title":"\u0e19\u0e32\u0e07","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:34:50","updated_at":"2019-12-07 07:34:50"}

นางนิดหน่อย แจงกลาง
แม่บ้าน

{"id":10,"title":"\u0e19\u0e32\u0e22","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:34:35","updated_at":"2019-12-07 07:34:35"}

นายเทพภิทักษ์ โครตชุม
ลูกมือช่าง

{"id":10,"title":"\u0e19\u0e32\u0e22","active":"Y","created_at":"2019-12-07 07:34:35","updated_at":"2019-12-07 07:34:35"}

นายเกียรติสิญจ์ สมบัติเจริญ
พนักงานขับรถ