ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั้งหมด

 • การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
  เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2560
 • การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
  เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2560
 • การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
  เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2560
 • การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
  เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2560
ปฎิทินกิจกรรม
22 มิถุนายน 2562
กิจกรรมประจำวัน
 • งานกิจกรรมประชุมวิชาการ
 • การตรวจประเมินประกันคุณภาพ