สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Product Design (ฺBilingual Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย :
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา))

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Fine and Applied Arts (Product Design (Bilingual Program))

อักษรย่อภาษาไทย : ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา))
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.F.A. (Product Design (Bilingual Program))

วิชาเอก -

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
- รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
- ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
- การรับเข้าศึกษา รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
- ความร่วมมือกับสถาบันอื่น หลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
- การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
- ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2565

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ เจ้าของกิจการ Studio Design นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักจัดการ และบริหารด้านงานออกแบบ นักออกแบบตกแต่งนิทรรศการ และครูศิลปะโรงเรียนเอกชน

ชื่อและตำแหน่งของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1) นางสาวรสา สุนทรายุทธ 
- ปร.ด. (ศิลปะการออกแบบ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561

- M.A. (Multimedia) Monash University, Melbourne, Australia, 2553

- ศล.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549

- ตำแหน่งทางวิชาการ
    อาจารย์

2) นางสาวมิยอง  ซอ
- ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
- M.Ed. (Fine Arts Education) University of Incheon, Republic of Korea, 2550
- B.F.A. (Woodworking and Furniture Design) Hongik University of Incheon, Republic of Korea, 2543

- ตำแหน่งทางวิชาการ
    อาจารย์

3) นางสาวฝนทิพย์  รังสิตสวัสดิ์
- M.A. (Design and Branding Strategy) Brunel University, United Kingdom School of Engineering and Design, London, United Kingdom, 2552

- ศล.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยเทคโน
โลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549
ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์

4) นางสาวปภัทรนันท์  คุณพูนทรัพย์ 
- ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559

- M.A. (Communication Arts) New York Institute of Technology, USA, 2548

- สถ.บ. (สถาปัตยกรรมหลัก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2546

- ตำแหน่งทางวิชาการ
    อาจารย์ 

5) นางสาววรรณวรางค์  เล็กอุทัย
- ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562

- ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541

- ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537

- ตำแหน่งทางวิชาการ
    อาจารย์ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
productdesign.burapha@gmail.com

มือถือ
081-862-9789

โทรศัพท์
0-3810-2222 ต่อ 2510

ผู้ดูแล
ดร.รสา สุนทรายุทธ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
-


ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
80000 บาท